turistička organizacija sokobanja
Пословни садржај

Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују

Организација за туризам и културу Сокобања је, у оквиру другог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, аплицирала са пројектом “Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују“, који се односи на израду техничке документације за изградњу Летње позорнице „Врело“ и Палео-парка у Вршецу. Пројекат је одобрен  и 01. новембра 2013. год. потписан је уговор између Генералног Директората за управљање територијалном сарадњом у Министарству за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске и Организације за туризам и културу, као водећег партнера на пројекту. Прекогранични партнер је „Локална иницијатива Вршец“ са којом је ОТКС већ успешно реализовала пројекат „Култура и балнеологија – одржив туристички производ“, у оквиру првог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. Укупна вредност пројекта износи 68.770,47 ЕУР, а буџет ОТКС на овом пројекту износи 34.459,79 ЕУР. Врело са Летњом позорницом представља један од највреднијих културно-историјских и туристичких комплекса у Сокобањи, а комплетна реконструкција значајно ће допринети унапређењу културно-забавних и туристичких садржаја и Бањског културног лета. 

Опис летње позорнице

Летња позорница „Врело“ је место где се организују културне и забавне манифестације, током летњег периода. У предратном периоду у овој области постојало је мало језеро, где су туристи могли уживати у вожњи чамцима. „Врело“ је било главно место окупљања високог друштва, познатих писаца, глумаца и интелектуалаца. У каснијем периоду језеро је исушено и саграђена је Летња позорница „Врело“, 1961. године. Постојећи објекат је изграђен од камена и бетона, са површином око 200 м² и капацитетом од 1500 места (дрвене клупе) и 2.500 места за стајање.
Планирани изглед нове летње позорнице
Нова позорница ће обезбедити физичке и техничке могућности за организовање догађаја за већи број гледалаца – концерти, музички догађаји, фестивали, представе и сл…
Будућа летња позорница биће окружена малим воденим површинама, које ће послужити као клизалишта током зимског периода.
Планирана је изградња јавне чесме, као симбола очувања природне средине око извора, што ће пружити прилику посетиоцима да пију чисту изворску воду у урбаној средини. Простор око бине биће оплемењен одређеним садржајима, тако да комплетан простор постане атрактиван за рекреацију и одмор у природи (на пример реквизити за игру, клупе, столови, летњи павиљони).
Врело са Летњом позорницом представља један од највреднијих културно-историјских и туристичких комплекса у Сокобањи, а комплетна реконструкција значајно ће допринети унапређењу културно-забавних и туристичких садржаја и Бањског културног лета.

Циљеви пројекта
Општи циљ пројекта је постизање одрживог развој прекограничне области кроз креирање заједничких туристичких атракција и нових производа.
Специфични циљеви су: трансформација културне и природне баштине,  подизање на виши ниво комуникације у региону,  виши ниво туристичке атрактивности како у земљи, тако и у прекограничном региону, стварање предуслова за успостављање нових туристичких производа са обе стране границе. То су практични начини који би привукли нове циљне групе туриста и повећали туристичке приходе и сам туристички промет.
 

Циљне групе

 • Туристичке и културне организације и институције у Вршецу и Сокобањи
 • Туристи са посебним интересовањима
 • Становници Сокобање и Вршеца који живе у близини летње позорнице „Врело“ и Палео-парка у Вршецу
 • Експерти из области екологије, биологије, палеонтологије

Директни корисници

 • Организација за туризам и културу Сокобања
 • Локална грађанска иницијатива Вршец из Вршеца

Крајњи корисници

 • Становници обеју општина
 • Туристи обеју општина
 • Туристички информативни центри обеју општина
 • Општинске управе обеју општина
 • Представници туристичке индустрије обеју општина: туристичке агенције, хотели, ресторани, трговинске и услужне радње

 
Очекивани резултати пројекта

 • Израђен пројекат парцелације и препарцелације у блоку “Врело” у Сокобањи
 • Израђен Урбанистички пројекат са архитектонским решењем летње позорнице “Врело” и 3D анимација пројекта
 • Израђен елаборат “Креирање Палеонтолошког музеја и Палео-парка у Вршецу”
 • Одобрене локацијске дозволе

Дугорочни утицај пројекта

Спровођењем пројекта, односно израдом потребне техничке документације створиће се  услови за изградњу нове летње позорнице у центру Сокобање и то на месту постојеће, истовремено изградиће се јединствени „Палео парк“ у центру Вршеца. Оба потеза биће изграђена у складу са одрживим развојем и неће доћи до никакве деградације заштићених природних атракција, биће створени услови за стварање нових туристичких производа који ће имати директан утицај на туристички промет у региону, мултипликативни ефекат на друге гране индустрије и огромне макроекономске ефекте. Пројекат ће такође  доста утицати на промоцију толеранције различитости  наглашавајући сличности између традиције и културе различитих заједница и земаља, које ће бити садржане у новом туристичком производу. Основа свега овога су одлични добросуседски односи и заједнички-обједињени наступи на туристичком тржишту са одрживим коришћењем сопствених природних ресурса. Још неки од резултата пројекта били би стварање повољног пословног окружења, повећање запослености у земљи и региону, допринос у стварању одрживог и социо-економског развоја.

Повећање туристичког промета и нови атрактивни културни објекти као обновљиви извори биће иделани за све манифестације које могу да прерасту у традиционалне и да се одржавају континуинирано из године у годину. Иновативни туристички производи иницирани од стране Вршеца и Сокобање као што је Етно фестивал „Сличности и разлике које нас повезују“, имаће могућност да постану регионалне атракције. Истовремено, у току имплементације пројекта организације ће ојачати кадровске капацитете у управљању пројектним циклусом на обе стране , посебно у прекограничној сарадњи и културној размени.