turistička organizacija sokobanja

Општи подаци

Назив установе: Туристичка организација Сокобања
Седиште установе: 18230 Сокобања, Трг Ослобођења 2
Оснивач: Општина Сокобања
Датум оснивања установе: 16.03.1995.
Матични број: 17020889
ПИБ: 100692367
Шифра делатности: 8413 – Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у  области економије
Број текућег рачуна и назив банке: 840-1044668-97; Управа за трезор
Обвезник у систему ПДВ-а: НЕ

Туристичка организација Сокобања је јавна служба чији је оснивач општина Сокобања,  има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписанa је у регистар код Привредног суда. Налази се у центру Сокобање, на мермерном шеталишту, у улици Трг ослобођења бр. 2.
Туристичка организација Сокобања, основана је са главним циљем развоја и унапређења туризма и туристичког производа Сокобање, развоја културе и очувања културних добара на подручју општине. Основни циљеви којима тежи су повећање туристичког промета, стварање услова за даље потпуно обједињавање туристичке понуде, обезбеђивање услова за заједнички наступ на туристичким берзама и сајмовима, осмишљенија и ефектнија пропагандно-информативна делатност, одржавање добрих односа са ТОС-ом, ресорним министарством и другим туристичким организацијама у земљи и иностранству, стварање амбијента интересног повезивања у циљу регионализације туристичке понуде, стварање услова за даљи развој домаћег туризма, уз налажење могућности за знатно брже и значајније позиционирање Сокобање, као туристичке дестинације, на домаћем и међународном туристичком тржишту.

Рад Туристичке организације Сокобања организован је кроз два организациона дела:

1. Организациони део за туризам,
2. Организациони део за маркетинг и развој

У Туристичкој организацији Сокобања запослено је седам лица на неодређено радно време. Током најпосећенијег дела туристичке сезоне, повећањем обима послова, на одређено радно време и ван радног односа ангажују се стручни кадрови у складу са потребама Туристичке организације.

Туристичка организација Сокобања управља Туристичко информативним центром са интернет кафеом, Етно кутком „Грудоњске воденице“ и Летњом позорницом „Врело“.