turistička organizacija sokobanja

Структура

Туристичко-информативни центар смештен је у приземљу зграде Завичајног музеја.

Радно време информативног центра:

Зими:

 • Понедељак-петак 08:00-15:00
 • Субота: 10:00-18:00
 • Недеља: Не ради

Лети:

 • Сваког радног дана и викендом од 08:00-22:00

У Туристичком информативном центру се спроводе следеће активности:

 • формирање базе туристичких информација
 • праћење туристичког промета
 • пружање информација туристима о смештајним капацитетима, манифестацијама,
 • излетиштима, актуелним дешавањима у граду, угоститељским објектима за смештај и
 • исхрану,
 • услуге категоризације смештаја.

У туристичко-информативном центру посетиоци могу:

 • добити све информације везане за хотелски и приватни смештај,
 • добити све информације везане за туристичку понуду Сокобање,
 • добити бесплатне флајере о туристичкој понуди Сокобање, смештају, ценама
  услуга,
 • користити интернет кафе.

Организационе јединице

Организациони део за туризам

Организациона јединица за туризам као примарна организациона јединица реализује активности у области промоције туризма и интегрисаног туристичког производа Сокобање, туристичко-информативних послова, дефинисања, промовисања и комерцијализације туристичког производа, ради остварења реалних токова долазећих туриста који су уравнотежени и одрживи.

Основне активности Организационе јединице за туризам су:

 • припрема оперативних програма развоја туризма у Сокобањи:
 • подстицање унапређења општих услова за прихватање и боравак туриста у Сокобањи;
 • праћење и анализа кретања на домаћем и иностраном туристичком тржишту;
 • усмеравање и координинација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању атрактивног туристичког амбијента на туристичким локацијама на територији општине Сокобања;
 • обезбеђује пропагандно – информативна средства којима се популаришу и амфирмишу туристичке атракције и потенцијали Сокобање (издавачка и аудиовизуелна делатност, наступе на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства);
 • усмеравање и координација иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа;
 • сарадња са туристичким организацијама градова у земљи и иностранству;
 • организовање активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке савести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине;

Полазећи од основних циљева Организације за туризам и културу Сокобања све активности су усмерене на промоцију и унапређење и развој туристичке понуде Сокобање, у циљу повећања туристичког промета и прихода од туризма. Програмом рада посебно су интензивиране промотивне активности као најдиректнији  инструмент маркетинг микса. Оне су усмерене пре свега на промовисање високе еколошке очуваности бањског простора, а посебно квалитативних својстава ваздуха и вода, као природних ресурса, wellness туризма, локалних специфичности и етнолошких вредности, културно-историјске баштине, традиционалних манифестација и нових туристичких садржаја, пре свега Аква парка „Подина“. Узимајући у обзир туристичку тражњу, пословно окружење, позицију конкурентних туристичких производа и циљеве ОТКС, активности су усмерене на унапређење туристичке понуде Сокобање и прецизније дефинисање, и боље позиционирање интегрисаног туристичког производа Сокобање, пре свега на домаћем туристичком тржишту кроз:

 • даљи развој и унапређење специфичних сегмената туристичког производа,
 • развој нових туристичких производа,
 • интензивну промоцију у свим облицима,
 • даљу модернизацију и осавремењивање рада туристичко-информативног центра,
 • ажурирање базе података и бољу промоцију приватних смештајних капацитета,
 • унапређење  рада водичке службе,
 • разраду постојећих, израду нових пројеката у области еко и етно туризма и њихову имплементацију као предуслова за стварање квалитетније и садржајније туристичке понуде,
 • унапређење сарадње са приватним станодавцима, угоститељима, туристичким агенцијама, хотелијерима и свима који имају директне, или индиректне користи од туризма, ради интересног повезивања и унапређења пословања,
 • спровођење сталних истраживања туристичке тражње и анкетирање туриста  у циљу упознавања њиховог мишљења о тренутној туристичкој понуди Сокобање и унапређењу исте.

Организациони део за маркетинг и развој

Организациона једница за развој, маркетинг и опште послове спроводи активности усмерене ка развоју, припреми и реализацији маркетиншких планова и програма на нивоу дестинације, пружа подршку јавним и приватним субјектима на локалном нивоу (носиоцима туристичке понуде) у циљу развоја туристичког производа, руководи пројектима, спроводи послове на креирању функционалне базе података, послове на припреми и реализацији пројеката из годишњег акционог плана, активности на јачању партнерства приватног и јавног сектора, послове на едукацији и перманентном усавршавању запослених и управљању каријерама запослених и све остале послове који доприносе локалном туристичком развоју.

Приоритетни задаци Организације за туризам и културу Сокобања у овој области су:

 • Израда Стратешких маркетиншких докумената и планова,
 • Израда и допринос реализацији промотивне кампање на домаћем и иностраном тржишту (самостално или посредством ТОС-а и других организација),
 • Сегментирање тржишта и профилисање туристичке понуде Сокобање.