turistička organizacija sokobanja

Стручни тим

Име и презиме: Љубинко Миленковић
Стручна спрема/звање: ВСС / Дипломирани економиста/Мастер менаџер
Радно место: Директор
Опис послова: Представља и заступа организацију, руководи радом организације, стара се о законитости рада, предлаже пословну политику, план и програм рада, подноси периодичне и годишње извештаје.
Контакт: direktor@tosokobanja.rs

Име и презиме: Александра Крстић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место: Аналитичар за промоцију туристичке понуде у земљи
Опис послова: Обавља управно-надзорне послове, обавља послове на утврђивању маркетиншких циљева Туристичке организације Сокобања и дестинације, спороводи активности на припреми и реализацији маркетинг планова и програма, истраживање, анализирање и надгледање финансијских, технолошких и демографских фактора који утичу на тржишне шансе, планирање, организовање и надзор над оглашавањем и промоцијом, разрађује канале продаје, планира, координира, организује и дефинише сарадњу са домаћим странама од интереса; координира послове у вези са креирањем и развојем туристичког производа координира сарадњу са туристичком привредом и другим организацијама које учествују у креирању и развоју туристичко производа.
Контакт: marketing@tosokobanja.rs

Име и презиме: Весна Милосављевић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место: Аналитичар за промоцију туристичке понуде у иностранству
Опис послова: Обавља управно-надзорне послове, обавља послове на утврђивању маркетиншких циљева Туристичке организације Сокобања и дестинације, спороводи активности на припреми и реализацији маркетинг планова и програма, истраживање, анализирање и надгледање финансијских, технолошких и демографских фактора који утичу на тржишне шансе, планирање, организовање и надзор над оглашавањем и промоцијом, разрађује канале продаје, планира, координира, организује и дефинише сарадњу са међународним странама од интереса.
Контакт: promocija@toskobanja.rs

Име и презиме: Снежана Марковић
Стручна спрема/звање: ССС/ Општи смер-гимназија
Радно место:   Административни помоћник
Опис послова: Обавља послове на вођењу општег деловодника и попису аката, води евиденцију опреме и осталих средстава за рад, спроводи активности на реализацији традиционалних манифестација, обавља послове из области јавних набавки.
Контакт:  tenderi@tosokobanja.rs

Име и презиме: Андријана Ђурђевић
Стручна спрема/звање: ССС/ Туристички техничар
Радно место:   Информатор у туристичко-информативном центру
Опис послова: Пружа све врсте туристичких и других информација, врши дистрибуцију штампаног и другог бесплатног промотивног материјала, врши израду месечних, периодичних и годишњих извештаја, упознаје туристе за понудом, даје потребне информације.
Контакт: tic@toskobanja.rs
 
Име и презиме: Богомир Ристић
Стручна спрема/звање: ВКВ-ССС/ Електроенергетичар за мреже и постројења
Радно место:   Техничар за одржавање уређаја, техничких система и инсталација-возач
Опис послова: Обавља послове на одржавању, стара се о исправности уређаја и електро-инсталација у објектима, стара се о техничкој исправности возила, управља моторним возилима.
 
Име и презиме: Иван Симић
Стручна спрема/звање: ССС/ Трговински техничар
Радно место:   Радник на одржавању хигијене објеката и опреме – возач 
Опис послова: Обавља послове на одржавању објеката, стара се о техничкој исправности возила, стара се о исправности ПП апарата, одговоран за утрошак горива-мазива и резервних делова.