turistička organizacija sokobanja

Контакт

Туристичка организација Сокобања
Трг Ослобођења 2
18230 Сокобања

Матични број: 17020889
ПИБ: 100692367
Шифра делатности: 8413 – Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у  области економије
Број текућег рачуна и назив банке: 840-1157664-27; Управа за трезор
Контакт телефон: 018/833-988
E-mail: office@tosokobanja.rs