Main Content

Организациони део за маркетинг и развој

Организациони део за маркетинг, развој и културу спроводи активности усмерене ка развоју, припреми и реализацији маркетиншких планова и програма на нивоу дестинације, пружа подршку јавним и приватним субјектима на локалном нивоу (носиоцима туристичке понуде) у циљу развоја туристичког производа, руководи пројектима, спроводи послове на креирању функционалне базе података, послове на припреми и реализацији пројеката из годишњег акционог плана, активности на јачању партнерства приватног и јавног сектора, послове на едукацији и перманентном усавршавању запослених и управљању каријерама запослених и све остале послове који доприносе локалном туристичком развоју.
 
Приоритетни задаци Организације за туризам и културу Сокобања у овој области су:

  • Израда Стратешких маркетиншких докумената и планова,
  • Израда и допринос реализацији промотивне кампање на домаћем и иностраном тржишту (самостално или посредством ТОС-а и других организација),
  • Сегментирање тржишта и профилисање туристичке понуде Сокобање.

У овом делу се такође реализује активности из области културе, креирања и развоја манифестационог туризма као посебног туристичког производа, послове на управљању Завичајним музејем, Галеријом-легатом „Милуна Митровића“, биоскопом „Моравица“ и летњом позорницом „Врело“.

Особеност Сокобање као туристичког места је између осталог јак духовни и културни идентитет и богато културно-историјско наслеђе.  Основна функција активности у области културе je обогаћивање туристичке понуде и стварање услова за задовољење културних потреба туриста у већој мери. Антропогене туристичке вредности које значајно обогаћују туристичку понуду су:

  • локални фолклор, локални обичаји, веровања, народна радиност – уметност, стари занати, народна ношња, гастрономија итд.),
  • специфични етно-еколошки садржаји,
  • културно-историјски идентитет, споменичко наслеђе, културно-историјски споменици, археолошка налазишта и ископине
  • природне амбијеталне целине и природна богатства флоре и фауне,
  • музејски експонати и изложбе,
  • манифестације, фестивали, позоришне премијере, филмске премијере, музички спектакли, годишњице, јубилеји...

Манифестација „Бањско културно лето“, као важан сегмент туристичког производа Сокобање, обогаћује садржај боравка туриста и унапређује развој манифестационог туризма.

Народни музеј у Књажевцу, по одлуци Министарства културе надлежан је за сокобањски Завичајни музеј и старање о завичајној збирци, ОЈ за културу  успоставила сарадњу са другим музејима у Србији, а посебно из округа Зајечара, Ниша и Бора као и Министарством културе и информисања, разним фондацијама, Српском Православном црквом, САНУ, медијима, етнолошким радионицама из Сокобање и околине.