Main Content

Стручни тим

Име и презиме: Љубинко Миленковић
Стручна спрема/звање: ВСС / Дипломирани економиста/Мастер менаџер
Радно место: Директор
Опис послова: Представља и заступа организацију, руководи радом организације, стара се о законитости рада, предлаже пословну политику, план и програм рада, подноси периодичне и годишње извештаје.
Контакт: direktor@tosokobanja.rs
 
Име и презиме: Александра Крстић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место: Аналитичар за промоцију туристичке понуде - руководилац организационог дела за маркетинг и развој 
Опис послова: Обавља управно-надзорне послове и руководи организационом јединицом, обавља послове на утврђивању маркетиншких циљева Туристичке организације и дестинације, спороводи активности на припреми и реализацији маркетинг планова и програма, спроводи контролу и анализу маркетиншких резултата, процену реакције тржишта на пропагандне програме, препоручује и предлаже промене, спроводи активности на припреми и изради пропагандног штампаног и аудио визуелног материјала, обавља послове на припреми и реализацији промотивних активности, обавља послове на пројектном планирању и имплементацији пројеката, спроводи активности на планирању и реализацији туристичких манифестација.
Контакт: marketing@tosokobanja.rs
 
Име и презиме: Весна Крстић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место:  Стручни сарадник-руководилац одељења Туристичко-информативни центар
Опис послова: Организује послове из области туризма, припрема и предлаже програм развоја туризма, оперативних планова и развојних пројеката, спроводи маркетинг план дестинације, организује туристичке манифестације, обавља послове из категоризације смештајних објеката у домаћој радиности.
Контакт: tic@toskobanja.rs
 
Име и презиме: Снежана Марковић
Стручна спрема/звање: ССС/ Општи смер-гимназија
Радно место:   Административни помоћник
Опис послова: Обавља послове на вођењу општег деловодника и попису аката, води евиденцију опреме и осталих средстава за рад, спроводи активности на реализацији традиционалних манифестација, обавља послове из области јавних набавки.
Контакт: tenderi@tosokobanja.rs
 
Име и презиме: Богомир Ристић
Стручна спрема/звање: ВКВ-ССС/ Електроенергетичар за мреже и постројења
Радно место:   Техничар за одржавање уређаја, техничких система и инсталација-возач
Опис послова: Обавља послове на одржавању, стара се о исправности уређаја и електро-инсталација у објектима, стара се о техничкој исправности возила, управља моторним возилима.
 
Име и презиме: Иван Симић
Стручна спрема/звање: ССС/ Трговински техничар
Радно место:   Радник на одржавању хигијене објеката и опреме-возач
Опис послова: Обавља послове на одржавању објеката, стара се о техничкој исправности возила, стара се о исправности ПП апарата, одговоран за утрошак горива-мазива и резервних делова.